1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaÚstav tělesné výchovy
otrnk 01.04.2019

Bezpečnost při výuce


V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy na 1.LF UK jsou studenti povinni:

1. se chovat ukázněně a dodržovat pokyny vyučujících

2. mít cvičební úbor a sportovní obuv, event. výstroj či ochranné pomůcky odpovídající vykonávané sportovní činnosti

3. upozornit vyučujícího na závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví účastníků cvičení

4. ohlásit vyučujícímu jakékoli subjektivní zdravotní obtíže. Vyučující rozhodne o další účasti studenta na cvičení

5. oznámit vyučujícímu i krátkodobé vzdálení se z místa výuky

6. hlásit jakýkoli úraz vyučujícímu. O všech úrazech nebo provede vyučující nejpozději do 48 hodin záznam do knihy úrazů, na ÚTV. V případě jiných než lehkých úrazů je nutné sepsat se zraněným protokol o úrazu a do 48 hodin ho doručit bezpečnostnímu technikovi 1. LF UK.


Utrpí-li student úraz vyžadující pracovní neschopnost, oznámí tuto skutečnost do 48 hodin (telefonicky nebo písemně) na ÚTV a jakmile mu to zdravotní stav dovolí, dostaví se na ÚTV k sepsání protokolu o úrazu. Nedodržení limitu 48 hodin (k sepsání protokolu nebo oznámení úrazu s prac.neschopností na ÚTV ) znamená pro studenta, že mu nebude vyplaceno odškodnění.

7. jakékoli úlevy z TV delší než 6 týdnů, nebo úplný zákaz cvičení na semestr (rok) na doporučení ošetřujícího lékaře ( s uvedenou diagnózou a doporučením účasti na hodinách Zdravotní TV nebo zdravotního plavání či osvobozením od TV ) je třeba neprodleně předložit na ÚTV as. E. Ochecové nebo as. Z. Vítové. V případě úplného osvobození je nutno docházet na teoretické semináře.

Studenti při výuce tělesné výchovy nesmí:

1. nosit prstýnky, hodinky, náhrdelníky a jiné ozdoby, které by mohly být příčinou zranění

2. před ani při cvičení požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky .

počet zobrazení: 9912 poslední aktualizace: otrnk, 01.04.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.